Algemene voorwaarden voor Natasja's kattenoppas.

Definities:

 •  Opdrachtnemer: Natasja's kattenoppas gevestigd in Noordwijkerhout, staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 67126456
 •  Opdrachtgever: de persoon die Natasja's kattenoppas opdracht geeft om tegen betaling zijn huisdieren of huisdier te verzorgen. 

Algemene bepalingen:

 • Deze algemene voorwaarden zijn op iedere opdracht van toepassing. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit schriftelijk door opdrachtnemer en opdrachtgever is vastgelegd en ondertekend.
 • Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht om een opdracht te weigeren.

 

Aansprakelijkheid:

 •   Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ( waaronder diefstal en inbraak) aan de woning van de opdrachtgever tijdens diens afwezigheid.
 •   Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor overlijden of ziekte van huisdieren van opdrachtgever voor,tijdens of na afloop van de opdracht.
 •   Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel weggelopen huisdieren van opdrachtgever.
 •   Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor besmetting van huisdieren van opdrachtgever met vlooien en of wormen, dan wel ziektes.
 •  Opdrachtgever is ten alle tijden aansprakelijk voor materiele en immateriele schade die huisdieren van opdrachtgever toebrengen aan personen,dieren of ( andermans) eigendommen, ook tijdens afwezigheid van opdrachtgever. Opdrachtgever dient hiervoor een geldige WA-verzekering te hebben.

 

Opdracht:

 •  Opdrachtnemer verplicht zich tot dagelijkse verzorging van de huisdieren ( voorzien van voer, water en aandacht, verschonen kattenbak en als het nodig is het toedienen van de medicatie)
 •  Opdrachtnemer zal zeer zorgvuldig met de huissleutels van opdrachtgever omgaan ( niet dupliceren,niet voorzien van gegevens opdrachtgever en zorgvuldig bewaren.) Na afloop van de opdracht zal de huissleutel worden geretourneerd aan opdrachtgever op een door de opdrachtgever gewenste wijze, tenzij anders is overeengekomen. Van verlies of diefstal van de huissleutel zal opdrachtgever onverwijld in kennis worden gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade hiervan.
 •  Opdrachtnemer zal bij constatering van ziekte/ongeval van huisdieren eerst contact opnemen met opdrachtgever of contactpersoon voor overleg. Indien er na herhaalde pogingen geen contact tot stand komt, is opdrachtnemer gerechtigd naar eigen inzicht te handelen.
 •  In geval van een levensbedreigende situatie voor het huisdier zal opdrachtnemer zo snel mogelijk een dierenarts raadplegen en bezoeken indien nodig. Contact met opdrachtgever zal dan achteraf plaatsvinden. Kosten van zowel dierenarts als opdrachtnemer zijn voor rekening van opdrachtgever.
 •  Indien huisdieren van opdrachtgever op diens verzoek buiten mogen komen tijdens de oppasperiode en opdrachtnemer gedurende 2 dagen het huisdier niet in of om het huis heeft aangetroffen en er geen aanwijzingen zijn dat het dier in huis geweest is, zal opdrachtnemer zich inspannen het huisdier te zoeken. De kosten hiervoor  ( tijd,materiaal e.d.) komen voor rekening van opdrachtgever.
 •  De opdracht is eerst ten einde nadat opdrachtnemer een thuiskomstbericht ( telefonisch,per sms, per watts app of per e-mail) heeft ontvangen van opdrachtgever. Zonder bericht wordt de opdracht voortgezet, de daarvoor verschuldigde vergoeding dient achteraf door de opdrachtgever voldaan te worden.
 •  In geval opdrachtnemer door onvoorziene omstandigheden ( ziekte of calamiteit)  niet in staat is de lopende opdracht uit te voeren, zal de opdrachtnemer zorg dragen voor adequate en betrouwbare vervanging.
 •  In geval opdrachtnemer door onvoorziene omstandigheden ( ziekte of calamiteit) niet in staat is de toekomstige opdracht uit te voeren,zal opdrachtnemer in overleg treden met opdrachtgever of de opdracht door opdrachtnemer overgedragen zal worden aan een betrouwbare vervanger. Indien opdrachtgever hiermee niet akkoord gaat en zelf een andere oplossing zoekt, heeft hij het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

 

Verplichtingen opdrachtgever:

 •  Opdrachtgever zorgt voor aanwezigheid van alle benodigde materialen( voer,medicijnen,grit,stro enz.) voor de gehele opdrachtperiode. Indien zich toch een tekort voordoet, zal opdrachtnemer dit aanvullen. Kosten van aanschaf en de tijd die opdrachtnemer daaraan spendeert,komen voor rekening van opdrachtgever.
 •  Opdrachtgever zorgt voor aanwezigheid van contactgegevens van de dierenarts ( bij voorkeur ook inentingsboekje en medische geschiedenis van de huisdieren).
 •  Opdrachtgever zorgt dat huisdieren vrij zijn van vlooien en of wormen en bij voorkeur de jaarlijkse benodigde inentingen hebben gehad. Indien tijdens de opdracht vlooien bij huisdieren worden aangetroffen, zal de opdrachtnemer de dieren ontvlooien.
 •  Opdrachtgever verstrekt een telefoonnummer aan opdrachtnemer waarop hij bereikbaar is voor noodgevallen. Tevens verstrekt opdrachtgever gegevens van een contactpersoon in Nederland die beslissingsbevoegd is in noodgevallen ( bijvoorbeeld bij ziekte van huisdieren,inbraak, waterschade aan woning en.) 

 

Annulering opdracht:

 •  Indien een opdracht voor aanvang van de opdracht ( 3 dagen van te voren) geannuleerd word, zal restitutie plaatsvinden. Opdrachtgever is in dit geval administratiekosten aan opdrachtnemer verschuldigd ( 10% van het totaalbedrag van de opdracht met een minimum van € 10)
 •  Indien zich wijzigingen voordoen tijdens de oppasperiode ( opdrachtgever vertrekt later dan wel komt eerder terug dan afgesproken) dan is dit voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever kan alsdan geen aanspraak maken op restitutie in de vorm van geld of tegoeddagen.

 

Betalingen:

 •  Alle tarieven van Natasja's kattenoppas zijn inclusief BTW.
 • De betalingstermijn is 14 dagen, waarbij het volledige factuurbedrag te allen tijde voor aanvang van de opdracht dient te zijn bijgeschreven op de rekening  van opdrachtnemer.